Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους :

α) Γεωργή Καλλιόπη

β) Τόλη Δημήτριο

γ) Ροβίνα Ιωάννη

δ) Σερβετά Λάμπρο

ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο

 στ) Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 1): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”.

2) Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”.

3) Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 7164/23-09-2021 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας και προβολής και διοργάνωσης θεματικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της πράξης SMENSWICT», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».

4) Έγκριση αιτήματος παράτασης της με αρ. πρωτ. 3480/09-06-2020 Σύμβασης «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση της πράξης SMENSWICT», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».

5) Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6) Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής διοικητικής παραλαβής του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων-Ανθοτόπου Δήμου Ν. Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

7) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ».

8) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά».

9) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΣΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ».

10) Περί εξέτασης της εισήγησης της Επιτροπής εκτίμησης της αρ. 49/7-1-2022 όχλησης της Κ/Ξ ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-Γ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ για αποζημίωση για θετικές ζημιές για το έργο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».

11) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στις Συκιές Άρτας».

12) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μεγάρχης Άρτας».

13) Αποδοχή ποσού 76.201,60 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

14) Αποδοχή ποσού 15.025,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

15) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.007 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2022 με τίτλο: «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου».

16) Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ.

17) Τροποποίηση των όρων της με αρ. πρωτ. 9714/2021 Σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα