Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.κ

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Μπουραντά Ευάγγελο
γ) Σερβετά Λάμπρο
δ) Τόλη Δημήτριο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί των παρακάτω θεμάτων (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1) Αποδοχή απόφασης επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη δράση με θέμα: «Διοργάνωση 1ου Θεματικού Φεστιβάλ Σύγχρονου Πολιτισμού και Ιστορικής Μνήμης».

2) Επικύρωση πρακτικού Ι διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

3) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

4) Περί διακοπής εργασιών του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

5) Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου για το έργο: «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και δράσεις ανάδειξης της ιστορίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 2021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα