Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Τόλη Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής
Επιτροπής α΄ εξαμήνου 2022.

2) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:
«Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο Πέτα Δήμου Νικόλαου Σκουφά και
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».

3) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:
«Επισκευές στο δημοτικό κατάστημα Αγίας Παρασκευής Δήμου Νικολάου Σκουφά».

4) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και συντήρηση
τεχνικών έργων αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών Δήμου Ν. Σκουφά».

5) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους
2022».

6) Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους
2022».

7) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικού
καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Αράχθου».

8) Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική
γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε.
Κομποτίου».

9) Περί διακοπής εργασιών του έργου: «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι –
Κόμβος Δημαρχείου».

10) Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
για την επίβλεψη του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο».

11) Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
για την επίβλεψη του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Λεύκα–Κρισέλια».

12) Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για συνομολόγηση
δανείου με το Τ.Π. & Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση
των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά», ενταγμένου στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

13) Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για συνομολόγηση
δανείου με το Τ.Π. & Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία
υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου
Νικολάου Σκουφά» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ».

14) Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ.

15) Κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και
πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του
Δήμου.

16) Απόφαση κατακύρωσης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην T.Κ. Κομποτίου για
χώρο ελεύθερης στάθμευσης.

17) Αποδοχή ποσού 86.626,55 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου λόγω της επιβάρυνσης του
προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

18) Αποδοχή ποσού 24.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου
Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

19) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.002 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου
Νικολάου Σκουφά του έτους 2022 με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σκουφαϊκών
2022».

20) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.004 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου
Νικολάου Σκουφά του έτους 2022 με τίτλο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις μνήμης της
σφαγής του Κομμένου 2022».

21) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

22) Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

23) Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικού
έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

24) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2022.

25) Έκθεση εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου
Σκουφά.

26) Απόφαση κατακύρωσης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην T.Κ. Κομμένου για την
στέγαση του ΚΕΠ.

27) Ορισμός υπευθύνων για την προσχώρηση – πρόσβαση του Δήμου Νικολάου Σκουφά στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζα της Ελλάδος.

28) Έκτακτη αντικατάσταση της αντλίας του αρδευτικού αντλιοστασίου της Τ.Κ.
Κομμένου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα