Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Τόλη Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-
2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

1) Ανακοίνωση αποφάσεων που πάρθηκαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

2) Έγκριση κάλυψης της μη επιλέξιμης δαπάνης της με αρ. πρωτ. 9714/2021 σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» από Δημοτικούς Πόρους και εγγραφή πίστωσης για απ’ ευθείας ανάθεση βραχιόνων στήριξης φωτιστικών LED.

3) Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας
(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

4) Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 7164/23-09-2021 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας και προβολής και
διοργάνωσης θεματικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της πράξης SMENSWICT», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA
CBC “Greece-Albania 2014-2020”».

5) Λήψη απόφασης για την προσωρινή παραλαβή της στατικής προμελέτης της μελέτης: «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στην έδρα του
Δήμου στο Πέτα».

6) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου: «Συντήρηση σχολείων ΔΕ Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8) Αποδοχή σύναψης προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες επισκευής – συντήρησης στραγγιστικού αντλιοστασίου Κομμένου».

9) Περί τρόπου ανάδειξης αναδόχου για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» μετά τη διάλυση της σύμβασης και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν4412/16.

10) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

11) Αποδοχή ποσού 30.050,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

12) Αποδοχή της απόφαση του ΟΑΕΔ για πρόσληψη από το δήμο με το : “Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ”.

13) Γνωμοδότηση ειδικής συμβούλου για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου  για να εκπροσωπήσει τον πρώην Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 2-6-2022  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.

14) Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικ. έτους 2022.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα