«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Αποδοχή απόφασης ένταξης των Πράξεων που υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

2) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ».

3) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών τακτοποιητικού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Αμφιθέας Τ.Κ. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά».

4) Αποστολή Σχεδίου Απόφασης στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για τη διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «CONSTRAT ΑΤΕ» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, ως φορέα στήριξης του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «ΗΓΗΤΩΡ A.T.E» συμμετέχοντος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

5) Αποδοχή ποσού 14.670,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

6) Αποδοχή ποσού 66.843,51 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

7) Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την χορήγηση νέων παροχών στον οικισμό Κολομόδια και στην Τ.Κ. Κομποτίου.

8) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

9) Έγκριση πρακτικών 1 και 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων».

10) Έγκριση έκτακτης μετακίνηση της Δημάρχου στην Πάτρα, στις 7-8 Οκτωβρίου 2022, για συμμετοχή στο συνέδριο Καλών Αυτοδιοικητικών Πρακτικών.

11) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στα Καλάβρυτα, στις 21-23 Οκτωβρίου 2022 για συμμετοχή στο συνέδριο με θέμα: «Κλιματική Ουδετερότητα. Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα