Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018

Προς τους κ.κ

α) Γεωργή Καλλιόπη, β) Τόλη Δημήτριο, γ) Ροβίνα Ιωάννη, δ) Σερβετά Λάμπρο, ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο, στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

1) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σαρζανέτ επί της παραποτάμιας οδού σύνδεσης γηπέδου Αγίου Δημητρίου Πέτα με λαχαναγορά Άρτας».

2) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

3) Αδυναμία σύνταξης της μελέτης: «Εκπόνηση Η/Μ Μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα».

4) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Αράχθου».

5) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικ. Σκουφά».

6) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7) Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».

8) Καθορισμός τρόπου αποπληρωμής της Πράξης: «Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο του Νικολάου Σκουφά».

9) Απόφαση για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

10) Αποδοχή της απόφαση του ΟΑΕΔ για πρόσληψη από το δήμο με το : “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ”.

11) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00-6441 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2022 με τίτλο: «Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις».

12) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.001 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2022 με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Φιλελληνίων 2022 Δ.Ε Πέτα του δήμου Νικολάου Σκουφά».

13) Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αιρετών στο Δίστομο.

14) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στο Μουζάκι Καρδίτσας.

15) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη.

16) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

17) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για την παραλαβή των υλικών και των εργασιών της δαπάνης με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» Φορέας χρημ. πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΥΠΕΣ.

18) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για την παραλαβή των υλικών επισκευής και συντήρησης, την προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και των εργασιών επισκευής και συντήρησης και εργασιών πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα