Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Μπουραντά Ευάγγελο
γ) Σερβετά Λάμπρο
δ) Τόλη Δημήτριο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-08-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 59η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο
εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια τηλεδιάσκεψης για τους λοιπούς. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοίνωση των αποφάσεων που πάρθηκαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της
Οικονομικής Επιτροπής α΄ εξαμήνου 2021.

3. Έγκριση αιτήματος παράτασης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης:
“Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου
Σκουφά (Α/Α 1)” της Πράξης: “Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά”.

4. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για
την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του υφιστάμενου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων».

5. Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2 ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου,
Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου
στην κεντρική πλατεία Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης Τ.Κ. Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά»

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων
ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Πέτα και Αγίου
Δημητρίου».

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επενδύσεις-επιστρώσεις
κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτα».

11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

12. Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
(πρόχειρου διαγωνισμού) για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2021-2022 του
Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου
Σκουφά.

13. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 76.100,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών
για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση
του κορονοϊού SARS CoV-2.

14. Αποδοχή ποσού 30.050,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του
Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

15. Αποδοχή ποσού 13.236,96 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021
του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων
καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με το ν.3852/2021 και
αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2021.

16. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.007 εξόδων του Προϋπολογισμού του
Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021 με τίτλο: «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Δήμου».

17. Έγκριση πρακτικών 1 και 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του έτους 2021 και μέρους του 2022
του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των νομικών προσώπων του.

18. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες έκδοσης ενεργειακών
πιστοποιητικών στα πλαίσια της Πράξης SMENSWICT».

19. Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ.

20. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο
Νικολάου Σκουφά κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

21. Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2020 και της έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της
Διαδημοτικής επιχείρησης χονδρεμπορίου προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων
μεταφορών.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα