Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς:

α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Τόλη Δημήτριο
γ) κ. Ροβίνα Ιωάννη
δ) κ. Σερβετά Λάμπρο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και
ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021
(ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής
Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 15
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail:
dimos@nskoufas.gr ) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί των παρακάτω
θεμάτων (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1) Έγκριση της αρ. 502/31-01-2022 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί
παραλαβής Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου του Δημοτικού
Σχολείου Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά.

2) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων περιοχών Δ.Ε. Πέτα
Δήμου Νικολάου Σκουφά».

3) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του
Δήμου Νικολάου Σκουφά».

4) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αράχθου».

5) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κομμένου».

6) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Δρόμος προς περιοχή Αλ ή Αγά».

7) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου:
«Αγροτική οδοποιία υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση κέντρου
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη θέση Κόπραινα».

9) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία
δρόμων περιοχών Δ.Ε. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο πλαίσιο του Μέτρου 4,
Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

10) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία
δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο πλαίσιο του Μέτρου
4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

11) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε.
Αράχθου» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

12) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε.
Κομμένου» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

13) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Δρόμος προς περιοχή
«Αλή Αγά»» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

14) Δέσμευση ένταξης της πράξης: «Δρόμος προς περιοχή «Αλή Αγά»» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

15) Αποδοχή ποσού 47.763,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου
Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας
για το διδακτικό έτος 2021-2022.

16) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2022.

17) Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Κομποτίου για
χώρο ελεύθερης στάθμευσης.

18) Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί εξώδικου συμβιβασμού.

19) Ορισμός επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του έτους 2022 του
Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα