Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ

Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ. αριθ.18318/13-3-2020 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), αριθ. 40 Α.Π 20930/31-3-2020 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄75) και αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η διά περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η δια περιφοράς συνεδρίαση, θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019.
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

 

1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 116/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης περί έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Νικολάου Σκουφά» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: «SMENSWICT», ενταγμένης στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”.

2. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Νικολάου Σκουφά» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: «SMENSWICT», ενταγμένης στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”.

3. Αποδοχή απόφασης επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διοργάνωση Διεθνούς Συνέδριου με θέμα: «Ελευθερία και Θάνατος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Μικροϊστορικές Προσεγγίσεις από τον Αγώνα στον Ηπειρωτικό και στον Ευρύτερο Βαλκανικό Χώρο».

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ν. Σκουφά».

5. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην κεντρική πλατεία Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

7. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «Επενδύσεις -Επιστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτα».

8. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

10. Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Αγ. Ταξιάρχη και Αμφιθέας Δήμου Ν. Σκουφά».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση παγίων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου.

12. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 2021.

13. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.002 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021 με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σκουφαϊκών 2021».

14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2021 και του τεχνικού προγράμματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

15. Αποδοχή ποσού 24.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

16. Αποδοχή ποσού 1.296,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

17. Έκθεση εσόδων-εξόδων β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

18. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2021.

19. Τροποποίηση της αριθ. 5050/01-08-2020 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

20. Μερική απαλλαγή μισθωμάτων λόγω Covid-19.

21. Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

22. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2020 – 31/12/2020 και της έκθεσης διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά» οικ. έτους 2021.

24. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Δίκτυο Πόλεων: «Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων.

25. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα