Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς: κ.κ

α) Γεωργή Καλλιόπη

β) Μπουραντά Ευάγγελο

γ) Σερβετά Λάμπρο

δ) Τόλη Δημήτριο

ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο

στ) Βούλγαρη Κοσμά

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την  αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε  μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί των παρακάτω θεμάτων (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

 

 • 1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης των έργων: «Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» και «Επισκευές στο δημοτικό κατάστημα Αγίας Παρασκευής Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • 2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».
 • 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 25/2021 μελέτης προμήθειας με τίτλο:« Εφαρμογή του μέτρου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (VIRTUAL NET METERING) σε δημοτικά ακίνητα του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • 4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 8974/29-11-2021 απόφασης Δημάρχου.
 • 5. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου: «Πρόληψη  και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • 7. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
 • 8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 9111/02-12-2021 απόφασης Δημάρχου.
 • 9. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • 10. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έτους 2022, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • 11. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής  Επιτροπής  για  το  ολοκληρωμένο  (ετήσιο) πρόγραμμα δράσης και για τον προϋπολογισμό του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • 12. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
 • 13. Αποδοχή της απόφαση του ΟΑΕΔ για πρόσληψη από το δήμο με το : “Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ”.
 • 14. Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 50/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας.

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Βαβέτση Ροζίνα