Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/10/21)
(Άρθρο 75, Ν. 4555/2018)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 75 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύναψη σύμβασης επενδυτικού δανείου για την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών των έργων: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ.Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά» και «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

2) Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

3) Έγκριση Πρακτικού Ι (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) και Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου οικονομικής προσφοράς), της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», στα πλαίσια του έργου SMΕNSWICT.

4) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

5) Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7) Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου για το έργο: «Αγροτική οδοποιία υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8) Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου» , στα πλαίσια της πράξης «SMENSWICT».

9) Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καφενείου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου-Δ.Ε. Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

10) Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ.

11) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα στις 08-10 Νοεμβρίου 2021.

12) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στο Δήμο Αυλώνας της Αλβανίας στις 26-27 Οκτωβρίου 2021.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα