« Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”.

2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 1): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”.

3) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (συμπλήρωση – αιτιολόγηση)  για την πράξη: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

4) Επικύρωση πρακτικού Ι διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Ν. Σκουφά έτους 2022».

5) Αποδοχή παράτασης του προγράμματος ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019 για το έργο: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΕΤΑ».

6) Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Κομποτίου».

7) Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για συνομολόγηση δανείου με το Τ.Π. & Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Νταμαριού ΠΕΤΑ και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και δράσεις ανάδειξης της ιστορίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

8) Αποδοχή ποσού 29.340,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

9) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

10) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2022.

11) Αποδοχή της απόφαση του ΟΑΕΔ για πρόσληψη από το Δήμο με το : “Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ”.

12) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.

13) Έγκριση έκτακτης μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα