Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

1) Ανακοίνωση απόφασης που πάρθηκε στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», στα πλαίσια του έργου SMΕNSWICT.

3) Αποδοχή όρων απόφασης ένταξης του έργου: «Ανάπλαση νταμαριού ΠΕΤΑ και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και δράσεις ανάδειξης της ιστορίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

4) Ορισμός εκπροσώπου για την Διοικητική Παραλαβή του έργου: «Αλιευτικό καταφύγιο Κόπραινας».

5) Περί ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση σχολείων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής».

7) Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Αγροτική οδοποιία υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αγροτική οδοποιία υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

9) Έγκριση των επικαιροποιημένων μελετών «Επισκευές στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίας Παρασκευής Δήμου Νικολάου Σκουφά» και «Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».

10) Έγκριση των όρων διακήρυξης της πράξης: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

11) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για την πράξη: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

12) Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.

13) Αποδοχή ποσού 144.226,35 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

14) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

15) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00-6431 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».

16) Αποδοχή ποσού 31.842,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

17) Έγκριση έκτακτης μετακίνησης της Δημάρχου στην Αρχαία Ολυμπία στις 22-23 Οκτωβρίου 2021.

18) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στο Μορφοβούνι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στις 5-6 Νοεμβρίου 2021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα