Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ

Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ. αριθ.18318/13-3-2020 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), αριθ. 40 Α.Π 20930/31-3-2020 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄75) και αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η διά περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η δια περιφοράς συνεδρίαση, θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019.
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1. Έγκριση παράτασης υλοποίησης της σύμβασης της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Ελεγκτικής (Πιστοποίηση) της Πράξης SMENSWICT».

2. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5074841, και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”.

3. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

4. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικ. Σκουφά».

5. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης σε δημοτική οδό πλησίον της πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Πέτα Δήμου Ν. Σκουφά».

6. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επενδύσεις-επιστρώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πέτα».

7. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου».

8. Έγκριση πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου «Aποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Aγ. Tαξιάρχη και Αμφιθέας Δήμου Ν. Σκουφά».

9. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.004 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021 με τίτλο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις μνήμης της σφαγής του Κομμένου 2021».

10. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2021 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.

12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νικολάου Σκουφά και του εκκλησιαστικού συμβουλίου του παλαιού Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολογιού, σε ειδική θέση που προϋπάρχει στο καμπαναριό του ναού.

13. Άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 31/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας επί αγωγής του Δημητρίου Παπαϊωάνου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα