Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους :

α) κ. Γεωργή Καλλιόπη

β) κ. Τόλη Δημήτριο

γ) κ. Ροβίνα Ιωάννη

δ) κ. Σερβετά Λάμπρο

ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο

 στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09- 2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του
άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 9869/29-12-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV009862393) σύμβασης με τίτλο: «Διοργάνωση 1ου Θεματικού Φεστιβάλ Σύγχρονου Πολιτισμού και Ιστορικής Μνήμης».

2) Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ για την πράξη: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

3) Αδυναμία σύνταξης της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου στο βασικό οδικό δίκτυο της επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου Πέτα».

4) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

5) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά και την τροποποίηση του Ο.Π.Δ και του τεχνικού προγράμματος του έτους 2022.

6) Αδυναμία εκτέλεσης γενικών υπηρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων εκτέλεσης και ανάθεσή τους σε ιδιώτες για το έτος 2022.

7) Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα