Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (05/01/22)  – (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί των παρακάτω θεμάτων (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1) Διαμόρφωση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021, μετά από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της Αριθ. 307/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αριθ. 2354/23-12-2021 γνώμης του παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

2) Έγκριση προϋπολογισμού της επιχείρησης με την επωνυμία: «Διαδημοτική επιχείρηση χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών» έτους 2022.

3) Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα