Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Τόλη Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του
άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Ν. Σκουφά».

2) Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ν. Σκουφά».

3) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σαρζανέτ επί της παραποτάμιας οδού σύνδεσης γηπέδου Αγίου Δημητρίου Πέτα με λαχαναγορά Άρτας».

4) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι-Κόμβος Δημαρχείου».

5) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές στο δημοτικό κατάστημα Αγίας Παρασκευής Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Επισκευές στο δημοτικό κατάστημα Αγίας Παρασκευής Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».

8) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».

9) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
Νικολάου Σκουφά».

10) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση των υδατοπύργων του Δήμου Ν. Σκουφά».

11) Έγκριση στατικής μελέτης Βιολογικού Αντιδραστήρα του έργου: «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3 η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ.
Σκουφά», αναδόχου Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

12) Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για σύνταξη μελέτης.

13) Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη για παραλαβή πράξης.

14) Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Επισκευή και συντήρηση υδατόπυργων και προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης
πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

15) Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί διακοπής μίσθωσης και διαγραφής μισθωμάτων δημοτικού αναψυκτηρίου επί της επαρχιακής οδού Άρτας-Φλωριάδας στη
θέση Σωκήπια Κομποτίου.

16) Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου επί της αγωγής που άσκησαν οι Κωνσταντίνος Μάλλιος του Αθανασίου και Αικατερίνη συζ.
Κωνσταντίνου Μάλλιου.

17) Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ.

18) Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2022.

19) Αποδοχή ποσού 150.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

20) Αποδοχή ποσού 76.201,60 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την
υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

21) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

22) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ΦΟΠ.

23) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 2021.

24) Έκθεση εσόδων-εξόδων α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

25) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2022.

26) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Ξάνθη.

27) Έγκριση μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

28) Έλεγχος δικαιολογητικών για την πράξη «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

29) Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Κομποτίου για χώρο ελεύθερης στάθμευσης.

30) Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κ.Ε.Π. της Τ.Κ. Κομμένου.

31) Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ. Κομμένου.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα