Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη

β) Τόλη Δημήτριο

γ) Ροβίνα Ιωάννη

δ) Σερβετά Λάμπρο

ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο

στ) Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την  αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής β΄ εξαμήνου 2021.

2. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

3.Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από το καμένο σπίτι της Τ.Κ. Λουτροτόπου προς Τ.Κ. Συκεών Δήμου Ν. Σκουφά».

4. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής στις Συκιές Άρτας».

5. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Μεγάρχης Άρτας».

6. Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων υδροδότησης στη θέση πατρογονικά της Δ.Ε. Πέτα».

8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  τακτοποιητικού  του  έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

9. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση σχολείων Δ.Ε Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά».

10. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την πράξη «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφασης της Επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου.

12. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2022.

13. Εξέταση γνωμοδότησης σχετικά με την αποζημίωση ή μη οχήματος ιδιοκτησίας των κ. Δαρζέντα Μαρίας και Κεφοκέρη Δήμητρας για φθορές που υπέστη το όχημά τους  από πτώση κάδου απορριμμάτων στο Πέτα.

14. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου για την από 8/1/2019 (αρ. κατ. ΑΓ3/2019) αγωγή που άσκησε ο Κυριάκος Βάσσος.

15. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων  για δολιοφθορές του αντλιοστασίου Κομποτίου.

16. Έγκριση προγράμματος Δράσης έτους 2022 και χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δήμο Νικολάου Σκουφά.

17. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νικολάου Σκουφά.

18. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2022 (ΟΠΔ 2022) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νικολάου Σκουφά καθώς και του Πίνακα Στοχοθεσίας «Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2022.

19. Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του «Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά».

20. Έγκριση του ΟΠΔ (στοχοθεσία) οικ. έτους 2022 του «Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά».

21. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τα έτη 2023-2026.

22. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Βαβέτση Ροζίνα