Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Τόλη Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄
169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή όρων για τη λήψη
τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους του Τ.Π. &
Δανείων.

3) Ορισμός εκπροσώπου για τη διενέργεια διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου:
«Έργα μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα ζώνης 8 περιοχής Πέτα-Κομπότι Ν.
Άρτας (Β΄ φάση)».

4) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων
υδροδότησης στη θέση πατρογονικά της Δ.Ε. Πέτα».

5) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση κέντρου
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη θέση Κόπραινα».

6) Έγκριση Πρακτικού Ι για την πράξη «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις
υποδομές ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7) Αποδοχή ποσού 30.050,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου
Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

8) Έγκριση ανανέωσης μισθώματος βοσκήσιμης γης.

9) Έκθεση εσόδων-εξόδων δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου
Σκουφά.

10) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2021.

11) Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά» οικ. έτους 2021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα