Προς τους κ.

1) Γεωργή   Καλλιόπη

2) Μπουραντά Ευάγγελο

3) Μαλιγιάννη Θεοδώρα

4) Σερβετά Λάμπρο

5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα

6) Τσίρκα Λάμπρο

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1) Έγκριση μεταφοράς της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, σε εισφορά σε γή ίσης αξίας,
για την 1/2017 πράξη εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου Πέτα (τομέας Γ).

2) Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου
Νικολάου Σκουφά 2021-2025