Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν.4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ.

(καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του παρακάτω κατεπείγοντος θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00-6443 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».

Η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής καθίσταται αναγκαία για την άμεση λήψη όλων των προβλεπόμενων αποφάσεων ανάθεσης, που απαιτούνται για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το αρ. 74901/13-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα