Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (15/03/2022) – (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Τόλη Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ. (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί των παρακάτω κατεπειγόντων θεμάτων (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1) Έγκριση στοιχείων τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης των αγροτικών οδών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

2) Έγκριση στοιχείων τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης της αγροτικής οδού του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΛΗ ΑΓΑ»», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

3) Έγκριση στοιχείων τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης των αγροτικών οδών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

4) Έγκριση στοιχείων τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης των αγροτικών οδών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

5) Έγκριση στοιχείων τεκμηρίωσης εξασφάλισης γης των αγροτικών οδών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος καθώς η προθεσμία υποβολής της σχετικής πρόσκλησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στην οποία πρόκειται να υποβληθούν οι προτάσεις, λήγει την Παρασκευή 18-3-3022.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα