Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Τόλη Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

1) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.

Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος καθώς η προθεσμία υποβολής της αίτησης του Δήμου με τις θέσεις προσωπικού λήγει τη Δευτέρα 11-7-2022.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα