Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

  • Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης – Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

 

Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του

κατεπείγοντος γιατί η κατάθεση της προσφυγή στο ΣτΕ για τη μη νόμιμη και αντισυνταγματική επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων θα γίνει από την ΚΕΔΕ για λογαριασμό των Δήμων στις 12 Φεβρουαρίου 2024.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9-2-2024