Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Δευτέρα   29η Ιανουρίου  2024  και ώρα 17.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

  1. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου 14.Κακαριάρης Ευστάθιος του Νικολάου
  2. Κατσούλης Διονύσιος του Λαζάρου 15.Δήμος Δημήτριος του  Κων/νου
  3. Παπαθανασίου Αθανάσιος του Δημητρίου 16.Γεωργή Καλλιόπη  του Λάμπρου
  4. Βαρέλης Γεώργιος του Βασιλείου 17.Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
  5. Γιαννούλης Μιχαήλ του Αντωνίου 18.Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
  6. Δήμος Απόστολος του Κων/νου 19.Σερβετάς Λάμπρος  του  Χρήστου
  7. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου  20.Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
  8. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου 21.Ντοκομές Δημήτριος του Ευριπίδη
  9. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου 22.Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα.

10.Μπίζας Γεώργιος του Ιωάννη                          23.Κολιούλης Ηλίας  του  Χρήστου

11.Πεσλής Δημήτριος του Λάμπρου                     24.Σαπρίκης Ηλίας του  Λάμπρου

12.Τσεκούρας Δημήτριος του Σπυρίδων

13.Πορτοβάρας Απόστολος του Χρήστου