Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση  -(9ο /2023)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 16η Ιουνίου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄), την ΚΥΑ Δ1α-ΓΠ.οικ. 13498/03-03-2023 (ΦΕΚ 1192/03-03-2023 Τεύχος Β΄) περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Bλαχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 16/06/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 5755/12/06/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Απαλλαγή τελών καταστημάτων Υ.Ε.στην Δ.Ε.Κομποτίου για το έτος 2023. ( Σχετ: η αριθμ.73/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στη θέση «Κορακοφωλιά» Πέτα της Τοπικής Κοινότητας Πέτα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του δήμου Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981 για το έτος 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 4ο: Έγκριση αιτήματος μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης της με αρ. πρωτ. 7770/11-11-2022 σύμβασης για το
Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού Α/Φ οχήματος βιοαποβλήτων
Δήμου Ν. Σκουφά” της Πράξης “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ” με κωδικό ΟΠΣ 5074841″.
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

Θέμα 5ο: «Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου εξόδου της επιχείρησης:ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΜΕΛΙΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ-ΧΩΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΟΚΟΜΙΑΣ. του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.) του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 8ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2023 ( Σχετ: η αριθμ.69/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 9ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλιγιάννη Θεοδώρα