Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση (8ο /2023)
Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 26η Μαϊου 2023 και ώρα 17.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄), την ΚΥΑ Δ1α-ΓΠ.οικ. 13498/03-03-2023 (ΦΕΚ 1192/03-03-2023 Τεύχος Β΄) περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Bλαχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 26/05/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 4192/22/05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.) του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση πάγιων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 3ο:«Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στο Ο.Τ.12 Διανομής Αμφιθέας Νεοχωρακίου Πέτα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 4ο:Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κομμένου Δήμου Ν.Σκουφά».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 5ο:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑ».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 6ο:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 8ο: Β’. κατανομή ποσού 29.295,99 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2023 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλιγιάννη Θεοδώρα

Θέμα 9ο: Έγκριση της αριθμ.60/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή ποσού 24.531,85 €, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» για τον ετήσιο κύκλο 2022-2023, ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 10ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2023 ( Σχετ.61/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 11ο:Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 12ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2022-2023,ετήσια έκθεση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμoς Δημήτριος

Θέμα 13ο: «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Νικολάου Σκουφά κατά το σχολικό έτος 2023-2024».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 14ο: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 15ο: Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Σκουφά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμος Δημήτριος

Θέμα 16ο: Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Σκουφά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 17ο:Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 18ο: Περί έγκρισης της αριθμ.1/2023 απόφασης της επιτροπής φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμoς Δημήτριος

Θέμα 19ο: «Απόφαση για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη