Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση (7ο /2023)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 28η Απριλίου 2023 και ώρα 19.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄), την ΚΥΑ Δ1α-ΓΠ.οικ. 13498/03-03-2023 (ΦΕΚ 1192/03-03-2023 Τεύχος Β΄) περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Bλαχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 28/04/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:2647/20/04/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο:Έκθεση εσόδων-εξόδων δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.(Σχετ.η αριθμ.32/2023 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 2ο: Άδεια προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έτους 2023 για συντήρηση κάτω διαβάσεων, άνω διαβάσεων και γεφυρών του αυτοκινητοδρόμου Ιόνια οδός από χθ 134+000 έως τη χθ 151+000
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
« Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ν.Σκουφά ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου εξόδου της επιχείρησης « Συνεργείο συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων (Φανοποιείο – Βαφείο) » του κ. Νάκα Ιωάννη.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 5ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:
« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΣΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 6ο: Παράταση του χρόνου περαίωσης της μελέτης
« ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΑ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 7ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου:
« Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 10ο: «ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΤΙ ΚΟΜΒΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 11ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:
« ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΤΙ-ΚΟΜΒΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 12ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ –ΚΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΤΙ ΚΟΜΒΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 13ο:Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πράξη:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 14ο:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 15ο: Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτου από το δήμο για το έτος 2023.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 16ο: Περί παραχώρησης αίθουσας του δημοτικού σχολείου Αγίας Παρασκευής στο Σύλλογο Γυναικών Αγίας Παρασκευής Άρτας .
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 17ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 18ο: Εκλογή υδρονομέων άρδευσης για την περίοδο έτους 2023.
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 19ο: Αλλαγή χρηματοδότησης της δαπάνης κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων για το έργο: « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 20ο: Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Σκουφά.
Εισηγητής: κ. Δήμος Δημήτριος

Θέμα 21ο: Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2021 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Σκουφά.
Εισηγητής: κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 22ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2023 ( Σχετ./2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 23ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου ευρισκόμενου στο Πέτα, εις το οποίο στεγάζονται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου
Εισηγητής: κ.Σφαλτού Χαρίκλεια-Δικηγόρος

Θέμα 24ο: Περί ορισμού δύο (2) δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό ΄Οργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Δήμoς Δημήτριος
Θέμα 25ο: Έγκριση της αριθμ.53/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή ποσού 94.350,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 26ο: Έγκριση της αριθμ.54/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή ποσού 30.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 27ο: Αλλαγή θέσης κατασκευής του έργου « Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά » .
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 28ο:Αποδοχή παραίτησης του προέδρου της δημοτικής επιτροπής παιδείας του δήμου Νικολάου Σκουφά και ορισμός νέου Προέδρου.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος