«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» (5 ο /2022)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 27 η Μαρτίου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθείΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022  τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Bλαχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 27/03/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:1875/22/03/2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1 ο : Περί έγκρισης της 1 ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά, και την τροποποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης
(στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2023,καθώς και την 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.(Σχετ:η αριθμ.35/2023 απόφαση Ο.Ε. )
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 2 ο : Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης,το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου,τον αριθμό θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 & 2 του Β.Δ.28.3/15-4-1957.
Εισηγητής: κα. Γεωργή Καλλιόπη Αντιδήμαρχος

Θέμα 3 ο : Έγκριση της αριθμ.30/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 100.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού της Χώρας», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 4 ο :Έγκριση 1 ης αναμόρφωσης προϋ/σμού έτους 2023 Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ν.Σκουφά.
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 5 ο :Έγκριση 1 ης αναμόρφωσης προϋ/σμού έτους 2023 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ν.Σκουφά.
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια