Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης . (4ο /2022)

Σας  καλούμε  σε  τακτική  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τρίτη  8η Φεβρουαρίου  2022  και ώρα 19.00 μ.μ.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
 2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
 3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
 4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
 5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
 6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
 7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
 8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
 9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
 10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
 11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
 12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
 13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
 14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
 19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
 20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
 21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
 22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
 23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
 24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
 25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  08/02/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:664/03/02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων & Δανείων (Σχετ.η αριθμ.5/2022 απόφαση Ο.Ε.)

Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας

 

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης της αριθμ.7/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Σχετ.Έγκριση μετατροπής της καταβολής εισφοράς σε χρήμα,σε εισφορά σε γη ίσης αξίας,για την 1/2017 πράξη εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου Πέτα (τομέας Γ).

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο: Λύση της Σύμβασης Συνεργασίας «Παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης ταμειακής υπηρεσίας στον ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.Ηπείρου» μεταξύ του Δήμου Νικολάου Σκουφά και του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.Ηπείρου  .

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο: Α’. κατανομή ποσού 30.004,92 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: κ. Μπουραντάς Ευάγγελος

 

Θέμα 5ο: Μίσθωση ακινήτου για χώρο ελεύθερης στάθμευσης και    ορισμός επιτροπής.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος