Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση δια Περιφοράς» (9ο /2021)

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 27η Αυγούστου 2021 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 13:15 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 27/08/2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:6277/23/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου-εξόδου στην επιχείρηση «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» .
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου-εξόδου της επιχείρησης «Εργαστήριο μεταλλικών κατασκευών» του κ. Ξέρα Δημητρίου».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου-εξόδου της επιχείρησης «Νέο Βιομηχανικό κτίριο συσκευασίας ακτινιδίων και εσπεριδοειδών και ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης»..
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

Θέμα 4ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. ( Σχετ.192/2021 Απόφαση της Ο.Ε) .Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 5ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. ( Σχετ.199/2021 Απόφαση της Ο.Ε) .Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 6ο: Περί έγκρισης της αριθμ.2/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Σχετ.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Ε.Π.Ζωής έτους 2020)
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 7ο: Διοικητική αποβολή για την κατάληψη δημοτικής οδού από τον κ.Σαπρίκη Γεώργιο του Θωμά
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

 

H ψήφος του κάθε Συμβούλου (ναι,οχι) θα αποστέλλεται στο email του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου vasilis.thanasis@hotmail.com ή στο email του δήμου dimos@nskoufas.gr
Σύμβουλοι που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους με γραπτό μήνυμα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο κιν:6946389424.Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στη διάθεσή σας ο Πρόεδρος στο κιν:6946389424