Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (7ο /2021).

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 23η Ιουνίου 2021 και ώρα 17.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 23/06/2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4365/06/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου-εξόδου στην επιχείρηση «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου-εξόδου στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ ΦΩΤΗ ΟΕ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 3ο: Ανάκληση της αριθμ.144/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής:Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 4ο:Έγκριση της αριθ. 132/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου με τίτλο:«Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Αγροτική οδοποιία υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου του έτους 2021, η οποία έγκριση της είναι δεσμευτική για το Δ.Σ (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ‘ 177).
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 5ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. ( Σχετ.127/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 6ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. ( Σχετ.142/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 7ο: Ορισμός επιτροπής μικρών έργων επισκευής και συντήρησης πάγιων εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € άνευ ΦΠΑ για το έτος 2021.( άρθρο 15 του Π.Δ 171/87)
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 8ο: Ορισμός επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων του δήμου, για την αγορά- πώληση και ανταλλαγή ακινήτων του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 9ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του δήμου Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981 για το έτος 2021.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Συζήτηση επί αιτήσεων των καταστηματαρχών του Δήμου Νικολάου Σκουφά για χορήγηση άδειας χρήσης πλατείας και πεζοδρομίων.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία