Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 24 η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018)
και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
      8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 24/11/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 13081/20/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1 ο : Έγκριση της αριθμ.100/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου
με τίτλο «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 9.720,00 € από το
Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής
Αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι συμμετείχαν
στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25 ης
Ιουνίου 2023», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού
του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το
Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 2 ο : Έγκριση της αριθμ.113/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου
με τίτλο «Αποδοχή ποσού 44.200,00 € από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών,λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την
αύξηση του ενεργειακού κόστους», ως προς το τμήμα της
αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία
έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020
(Α΄177).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 3 ο : Έγκριση της αριθμ.106/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου
με τίτλο «Τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ » (Κ.Α.25-7425.003)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 4 ο :Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.ΠΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚ.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 5 ο :Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
«Επισκευή- συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων Δήμου
Ν.Σκουφά».

Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
Θέμα 6 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων,κατασκευή
τοιχίων και αποκατάσταση πάγιων εγκαταστάσεων πλατειών του
Δήμου».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 7 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.)
και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 8 ο :Παράταση του χρόνου περαίωσης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 9 ο :Τροποποίηση της αριθμ.33/2023 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου (διαδημοτική σύμβαση με το δήμο Γ.Καραϊσκάκη)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 10 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 11 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 12 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.)
και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 13 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 14 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΣΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 15 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 16 ο : Έγκριση της αριθμ.121/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου
με τίτλο «Αποδοχή ποσού 20.970,00 € από το Υπουργείο
Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ως προς το
τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η
οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του
ν.4722/2020 (Α΄177).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 17 ο : Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου
Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2023 ( Σχετ: η
αριθμ.124/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 18 ο : Έκθεση εσόδων-εξόδων β΄τριμήνου οικονομικού έτους
2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. ( Σχετ.122/2023 Απόφαση της
Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη
Θέμα 19 ο : Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.)
και 2 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 20 ο :Περί συμπλήρωσης της με αριθμ.54/2022 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών αποχέτευσης,και
έγκριση της αριθμ.120/2023 απόφαση της Ο.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 21 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 22 ο : Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου
Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2023 ( Σχετ: η
αριθμ.130/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 23 ο : Έγκριση αιτήματος παράτασης της με αριθμ. πρωτ.
3480/09-06-2020 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού
Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Πράξης
SMENSWICT»,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 24 ο : Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου
Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2023 ( Σχετ: η
αριθμ.135/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 25 ο : Έγκριση 4 ης αναμόρφωσης προϋ/σμού έτους 2023
Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου
Ν.Σκουφά.
Εισηγητής: Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 26 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.)
και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.)
του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 28 ο : Έκθεση εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου οικονομικού έτους
2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. ( Σχετ.134/2023 Απόφαση της
Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 29 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΕΤΟΥΣ
2022».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 30 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 31 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 32 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 33 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.)
του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε.ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε.ΚΟΜΜΕΝΟΥ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 34 ο :Παράταση προθεσμίας περαίωσης της έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 35 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.)
του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 36 ο : Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.)
του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 37 ο :Τροποποίση των αριθμ.53 και 54/2021 αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου,σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού της
Ταμειακής Διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος και στην Τράπεζα
Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 38 ο :Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής:Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 39 ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής
χρήσης 1-1-2022 εως 31-12-2022 και της έκθεσης διαχείρησης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής:Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 40 ο : Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως
διαχειριστικού έτους 2022 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής:Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 41 ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του
Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου
Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής:Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 42 ο : Έγκριση επιστροφής ποσών ενόψει κλεισίματος Πράξης:
«GREAT SUN» με κωδικό ΟΠΣ 5030836 του Προγράμματος Interreg
IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020”
Εισηγητής: Ηλ.Σερβετάς

Θέμα 43 ο : Έγκριση ποσού δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης
στα πλαίσια της Πράξης: «OLIVE_CULTURE» με κωδικό ΟΠΣ
5031027 του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Albania
2014 – 2020”
Εισηγητής: Ηλ.Σερβετάς

Θέμα 44 ο : Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου
Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2023 ( Σχετ: η
αριθμ.139/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 45 ο : Εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών
Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης και Λιπαντικών περί τροποποίησης
παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης
και θέρμανσης του δήμου Νικολάου Σκουφά και των Ν.Π έτους 2022
και μέρους του έτους 2023» κατά τη διάρκειά της
Εισηγητής: Ηλ.Σερβετάς