ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (15ο /2022)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 28/11/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8098 /24/11/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.262/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 2ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.284/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 3ο: Έκθεση εσόδων-εξόδων γ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 4ο: Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στις επιτροπές παράδοσης-παραλαβής και έρευνας αγορών του ΚΕΠΕΑ Αράχθου Άρτας.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Περί συμπλήρωσης της αριθμ.295/2019 Α.Δ.Σ.σχετικά με τον ορισμό δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 6ο: Έγκριση εκμίσθωσης έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων στην θέση ‘ΛΑΚΚΑ’ της Τ.Κ Σελλάδων του Δήμου Ν.ΣΚΟΥΦΑ.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 7ο: Καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή της 5νθήμερης εργασίας και λειτουργίας ,κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες (εξαιρετικά),καθώς και 24ωρης λειτουργίας όλων των Ληξιαρχείων των δημοτικών ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και του τμήματος ύδρευσης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για το έτος 2023.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος