Σας  καλούμε  σε  τακτική  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Πέμπτη  27η Οκτωβρίου  2022  και ώρα 18.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ) Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,   σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

   ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου  
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  27/10/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 7306 /21/10/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή αίτησης σύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήµατος στη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Πέτα και του Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης στα πλαίσια της Πράξης: «SMENSWICT»,  του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA II «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

Εισηγητής: κ. Σερβετάς Ηλίας

 

Θέμα 2ο:Αποδοχή  απόφασης ένταξης των Πράξεων που υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Σχετ.η αριθμ.247/2022 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022». (Σχετ: η αριθμ. 2/2022 απόφαση Ε.Ε.)

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

 

Θέμα 4ο: Τροποποίηση του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Νικόλαου Σκουφά». (Σχετ: η αριθμ. 3/2022 απόφαση Ε.Ε.)

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

 

Θέμα 5ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.254/2022 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 6ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.252/2022 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή ποσού 66.843,51 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ».

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 

Θέμα 7ο: Κατανομή ποσού 14.670,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: Μπουραντάς Ευάγγελος

 

Θέμα 8ο: Περί γνωμοδότησης για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών Ανάπτυξης της Δασοπονίας,E.E.Δ.Π Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2023.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 9ο: Έγκριση της αριθμ.7/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Σχετ. Ορισμός  τιμής  μονάδος  μετατροπής εισφοράς  γης  σε  χρήμα  και  τιμής μονάδος  προσκυρωτέων  τμημάτων  για εξωδικαστικό  συμβιβασμό  της  1/2017 Πράξης Εφαρμογής.

Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητα Ζωής

 

Θέμα 10ο: Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου ήτοι του υπ΄αριθμ. 07 οικοπέδου στο 125 οικοδομικό τετράγωνο 903,07 τ.μ. που βρίσκεται στο Πέτα Άρτας στο Σύλλογο γονέων και φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Νομού Άρτας  «Αγία Θεοδώρα».

Εισηγητής: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Κ. ΣΦΑΛΤΟΥ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ