Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 14η Μαϊου 2021 και ώρα 17.00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη

(στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 14/05/2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3011/05/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα 1ο: Έγκριση της αριθμ.82/2021 απόφαση της Ο.Ε.του δήμου Νικολάου Σκουφά με τίτλο: «Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 50.100,00 €, προς το δήμο Νικολάου Σκουφά για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού» και αναμόρφωση του προϋπολογισού του έτους 2021,ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου του έτους 2021,η οποία έγκριση της είναι δεσμευτική από το Δ.Σ. (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ‘ 177).
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 2ο: Έγκριση της αριθμ.98/2021 απόφαση της Ο.Ε.του δήμου Νικολάου Σκουφά με τίτλο: «Επιχορήγηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ» με το ποσό των 53.200,00 € ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου του έτους 2021,η οποία έγκριση της είναι δεσμευτική από το Δ.Σ. (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ‘ 177).
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 3ο: Έγκριση της αριθ.108/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νικολάου Σκουφά με τίτλο: «Αποδοχή ποσού 13.236,96 € από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, σύμφωνα με το ν.3852/2010 για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου –Απριλίου 2021»,ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του δήμου του έτους 2021, η οποία έγκριση της είναι δεσμευτική από το Δ.Σ (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ‘ 177).
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 4ο: Έγκριση της αριθ. 91/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου με τίτλο:«Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά» με κωδικό ΟΠΣ 5053784, στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου του έτους 2021, η οποία έγκριση της είναι δεσμευτική για το Δ.Σ (άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α ‘ 177).
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 5ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2021 ( Σχετ.81/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: κ. Αναγωστάκης Χρήστος

Θέμα 6ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021 ( Σχετ.97/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: κ. Αναγωστάκης Χρήστος

Θέμα 7ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021 ( Σχετ.107/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: κ. Αναγωστάκης Χρήστος

Θέμα 8ο:Έκθεση εσόδων-εξόδων α΄τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κ. Αναγωστάκης Χρήστος

Θέμα 9ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση «ΣΩΚΗΠΙΑ» Κομποτίου στην Τοπική Κοινότητα Κομποτίου.
Εισηγητής: κ.Μπουραντάς Ευάγγελος Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο: Εκλογή υδρονομέων άρδευσης για την περίοδο έτους 2021.
Εισηγητής: κα. Γεωργή Καλλιόπη Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο: «Ανακήρυξη του Α.Ε. Πρέσβη της Ουγγαρίας κ. Εrik Haupt ως επίτιμος δημότης του Δήμου Νικολάου Σκουφά και τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στο χώρο του μνημείου Πέτα».
Εισηγητής: κα. Δήμαρχος

Θέμα 12ο: Β’. κατανομή ποσού 30.683,90 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2021 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κ.Μπουραντάς Ευάγγελος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτρ. Παιδείας

Θέμα 13ο: Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου.
Εισηγητής: κα.Δήμαρχος

Θέμα 14ο: Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα. Δήμαρχος

Θέμα 15ο: Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα. Δήμαρχος

Θέμα 16ο : «Διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης,επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος ισχύος 2,13 ΜW,Δ.Ε.Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Π.Ε.Πρέβεζας,Περιφέρειας Ηπείρου».
Εισηγητής: κα. Δήμαρχος