Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 26 η Αυγούστου 2022 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ) Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και όπως ισχύει,το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τευχ .Β’, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 (77 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 26/08/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 5844 /22/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1 ο : Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2022 ( Σχετ.187/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 2 ο : Περί έγκρισης της αριθμ.2/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Σχετ.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Ε.Π.Ζωής έτους 2022)
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 3 ο : Έκθεση εσόδων-εξόδων β΄τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής:Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 4 ο : Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.183/2022 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή ποσού 86.626,55 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου λόγω της επιβάρυνσης του προϋ/σμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ».
Εισηγητής:Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 5 ο : Περί έγκρισης της αριθμ.193/2022 απόφασης της Ο.Ε. (Σχετ.«Ορισμός υπευθύνων για την προσχώρηση-πρόσβαση του Δήμου Ν.Σκουφά στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της
Τράπεζας της Ελλάδος»)
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή