Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 9η Αυγούστου 2023 και ώρα 18.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Bλαχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 09/08/2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 9932/04/08/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο:Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση πάγιων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολείων ΔΕ Πέτα του Δήμου Ν. Σκουφά».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 4ο: Άδεια για εκτέλεση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
έτους 2023 εκτός ορίων έργου παραχώρησης για υλοποίηση εργασιών
εγκατάστασης και συντήρησης υποδομών σήμανσης και ασφάλισης σε
δρόμους αρμοδιότητας του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 5ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Μαρκινιάδας της ΔΕ Πέτα του Δήμου Ν.Σκουφά».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 6ο: Έκθεση εσόδων-εξόδων α΄τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. ( Σχετ.70/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 7ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 8ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2023. ( Σχετ: η αριθμ.89/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 9ο:Έγκριση αιτήματος 4ης παράτασης της με αριθμ.πρωτ: 3480/09-06-2020 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Πράξης SMENSWICT»,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-AIbania 2014-2020’’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 10ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (A.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 12ο: «Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 στον Στόχο Πολιτικής 4Β για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01/01/2022 έως 31/12/2025 και με δυνατότητα παράτασης και συνέχισης της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής θετικής μελέτης αξιολόγησης».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 13ο:Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋ/σμού έτους 2023 Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ν.Σκουφά.
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια

Θέμα 14ο: Έγκριση της αριθμ.94/2023 απόφαση της Ο.Ε. του δήμου με τίτλο «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 10.200,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαϊου 2023», ως προς το τμήμα της αναμόρφωσης του προϋ/σμού του δήμου έτους 2023,η οποία έγκριση είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.(άρθρο 2 του ν.4722/2020 (Α΄177).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου εξόδου της επιχείρησης: «Ισόγειο Βιοτεχνικό κτίριο (Αλουμινοκατασκευές)» του κ.’Αγγελο Κωνσταντίνου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 16ο: «Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 17ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 18ο:Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 19ο:. «Κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και πλήρους απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 20ο: «Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 21ο:Επικαιροποίηση σχεδίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΟΛΑΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος