ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

  • Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.
  • Έγκριση Πρακτικού 3 που αφορά την αιτιολόγηση – συμπλήρωση του Πρακτικού ΙΙΙ, της πράξης: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης – εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».
  • Επικύρωση πρακτικού Ι διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας».
  • Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη της προσκύρωσης κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 040630923006 (ιδιοκτησία 06) στο Ο.Τ. 104 της επέκτασης του σχεδίου Πέτα (Τομέας Γ) Δήμου Νικολάου Σκουφά.
  • Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη της προσκύρωσης κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 040630831003 (ιδιοκτησία 03) στο Ο.Τ. 100 της επέκτασης του σχεδίου Πέτα (Τομέας Γ) Δήμου Νικολάου Σκουφά.
  • Έγκριση αιτήματος παράτασης της με αρ. πρωτ. 3522/17-5-2023 Σύμβασης Παροχή υπηρεσιών για την συμπλήρωση, επικαιροποίηση και μερική τροποποίηση της μελέτης «Αναπαλαίωση Κτιρίου στο Kομμένο και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» για την ολοκλήρωση κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος του Κομμένου.
  • Αποδοχή ποσού 27.210,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

Αρχείο Πρόσκλησης