ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 • Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έτους 2024, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2024, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 3596/11.1.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
 • Αποδοχή ποσού 51.106,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023-2024.
 • Αποδοχή ποσού 35.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 • Αποδοχή ποσού 31.024,01 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.
 • Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 040630917002 (ιδιοκτησία 02N) στο Ο.Τ. 83 της επέκτασης του σχεδίου Πέτα (Τομέας Γ) Δήμου Νικολάου Σκουφά.
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του  έργου: «Αγροτική οδοποιία  ΔΕ Κομμένου».
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του  έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων περιοχών  Δ.Ε. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής β΄ εξαμήνου 2023.
 • Ορισμός δικηγόρου για την αγωγή που άσκησε ο κ. Γκαρτζώνης Βασίλειος κατά του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

Αρχείο Πρόσκλησης