Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  • Έγκριση της μελέτης: «Προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  • Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση παραδοσιακής πηγής «Κούρζα» και διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτήν χώρου στο ιστορικό χωριό Πέτα Δήμου Ν. Σκουφά» (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0045932472), που εντάχθηκε στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, του ΜΕΤΡΟΥ 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020.
  • Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ. Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά-Β΄ Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 6001347, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2021-2027”.
  • Αποδοχή απόφασης τροποποίησης της Πράξης: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ.Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας – Β’ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003521 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
  • Ανάκληση της υπ’ αρ. 6/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής λόγω αναρμοδιότητας.
  • Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 2/2023, (από το πρακτικό 2/2023) απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.
  • Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών (Α27 N. 5056/23).
  • Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νικολάου Σκουφά καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών (Α27 N. 5056/23).

 

Αρχείο Πρόσκλησης

                                                                Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

                                                                        Παπασιώζος Κωνσταντίνος