Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/Βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Νικολάου Σκουφά ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΑ για εννέα (09) χρόνια.

Η μίσθωση αρχίζει από 01/09/2021 και λήγει στις 30/6/2030.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσόν των τεσσάρων (4) ευρώ ετησίως.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Πέτα την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την Πέμπτη 27/05/2021 μέχρι και την 30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Οικονομική προσφορά σε φάκελο ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά.
2. Προϋπηρεσία σε μίσθωση κυλικείου από αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής απ’ την οποία να προκύπτει η ιδιότητα γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6. Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ ή ΕΟΠΠΕΠ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου.
8. Ποσό εγγύησης Ευρώ 100, ήτοι το 20% του ετησίου μισθώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Γυμνασίου Πέτα (τηλ.:26810-83207) ή της Σχολικής Επιτροπής στο 26813 60335, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ