ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:ΠΕΤΑ

Ταχ. Κώδικας: 47200

Τηλέφωνο: 26813-60317

Πληροφορίες:Ελευθέριος Βαρέλης

E-mail:dimos@nskoufas.gr

 

 

Πέτα: 26/03/2024

Αριθ. Πρωτ.:2343

Βαθμόςπροτεραιότητας.:ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:Τα Τακτικά Μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου και

Προέδρους Κοινοτήτων

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση»

(3ο /2024)

Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  το Σάββατο   30η Μαρτίου  2024  και ώρα 11.00 π.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στο παρακάτω  θέμα ημερησίας διάταξης:

«Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου β’ εξαμήνου 2023».

Εισηγητής: κ. Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου