ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ου ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.ΣΤΙΣ 17-06-2024

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση»

(10ο /2024)

Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Δευτέρα   17η Ιουνίου  2024  και ώρα 20.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ),  σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                     ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ