Προμήθεια τροφίμων του Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2021-2022

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Έχοντας υπ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2016 με τίτλο: «Νέος δημοτικός και κοινοτικός
κώδικας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
4. Την μελέτη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου
5. Την αριθ. 13/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση πολυετούς υποχρέωσης
για τα έτη 2021 και 2022.
6. Την αριθ. 201/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου
Νικολάου Σκουφά με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της
προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού της
προμήθειας.
Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω για την: «Προμήθεια
τροφίμων έτους 2021-2022» με CPV 15000000-8, προκειμένου να καλυφθούν
για το έτος 2021 και μέρους του έτους 2022, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου
προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου Σκουφά,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.992,36€ συν Φ.Π.Α 13-24%, αξίας 8.498,81€,
συνολικής δαπάνης 68.491,17€ με φπα.

Α) Είτε το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου Άρτας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 13 του Ν. 3438/2006.
Αφορά τις ομάδες ειδών :
— Ομάδα Α2΄ ελαιόλαδο- αραβοσιτέλαιο
— Ομάδα Β΄ είδη οπωροπωλείου
— Ομάδα Γ΄ είδη κρεοπωλείου
β) Είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με
βάση την τιμή για τις ομάδες τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας προγραμματισμού, αφορά τις
ομάδες :
— Ομάδα Α1 Είδη Παντοπωλείου
— Ομάδα ΣΤ΄ Είδη Αρτοποιείου- Ζαχαροπλαστείου
— Ομάδα Δ΄ Είδη Γαλακτοπωλείου- Τυροκομείου
— Ομάδα Ε Καταψυγμένα Ψάρια – Καταψυγμένα Λαχανικά
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του δήμου, στο Πέτα Άρτας του
δήμου Νικολάου Σκουφά, την 25-08-2021 ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ.,
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Γίνονται δεκτές προσφορές και για διακριτά μέρη της προμήθειας (ανά Δ.Ε ,ανά
Ομάδες και ανά Υποομάδες, όπως αυτές αναφέρονται στον επισυναπτόμενο
ενδεικτικό προϋπολογισμό του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας
τροφίμων).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο.
Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
και όσες προσφορές κατατεθούν μετά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης του φακέλου
υποβολής των δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας από
την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού.
Την μεθε επόμενη μέρα 27/08/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 Π.Μ θα
πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η σύνταξη του
πρωτοκόλλου από την επιτροπή διαγωνισμού και η προώθηση του για έγκριση από
την οικονομική επιτροπή του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας εκτός
ΦΠΑ για κάθε Δ.Ε ενότητα , ομάδα ή υποομάδα της δαπάνης του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά (χωρίς
Φ.Π.Α.) εφόσον η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα ξεπερνά το ποσό
των 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Το κέντρο προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας διατηρεί το δικαίωμα
της αυξομείωσης των ποσοτήτων των τροφίμων της κάθε ομάδας ή υποομάδας
πάντοτε μέσα στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς να
παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Το κέντρο προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας διατηρεί το δικαίωμα
της παράταση της σύμβασης μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, εφόσον δεν
έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες του νέου διαγωνισμού, ύστερα από απόφαση του
οργάνου διοίκησής του, η οποία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι της υπογραφής
συμβάσεως με νέο προμηθευτή και το πολύ έως δύο (2) μήνες, εφόσον υπάρχουν
αδιάθετες ποσότητες τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.
4412.2016.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις
εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:00, από τα γραφεία του βρεφονηπιακού
σταθμού Κομποτίου, στο Κομπότι και από το τμήμα προμηθειών του δήμου Νικολάου
Σκουφά.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του Δήμου
www.nskoufas.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλατσούκα Ντίνα. Τηλέφωνο: 26810-65200.
Πέτα Άρτας 13/08/2021

διακήρυξη 1

2. έγκριση των όρων αποφ ο.ε

3. ενδεικτικός Προυπολογισμός 2021_signed_signed

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΤΑ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

7. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙ

8. περίληψη διακ_signed

9. ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ

10 τεχνικές προδιαγραφές και συγ υποχρεώσεων_signed_signed