ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Με την παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε η συστηματική καταγραφή των δημοτικών κτιρίων, η κατάταξή τους αναφορικά με την ενεργειακή κατανάλωση τους και ο σχεδιασμός προμήθειας και τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων για την εφαρμογή του μέτρου του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Το προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης έγινε τόσο με βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ αλλά και με κατάλληλες μετρήσεις ενεργειακών φορτίων με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. θερμική κάμερα, κ.α.), ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και φωτογραφική αποτύπωση των δομικών στοιχείων του κάθε υπό μελέτη δημοτικού κτιρίου. Η τελική επιλογή των κτηρίων έγινε αφού πρώτα υποδείχθηκε από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά λίστα προεπιλογής δημοτικών κτηρίων.

Ο Ανάδοχος αξιολόγησε τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε κτηρίου με επίσκεψη επί τόπου, ώστε να έχει πλήρη εικόνα του κάθε χώρου όπου έγινε η εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων και να είναι σε θέση να προχωρήσει στο σχεδιασμό των ανάλογων προμηθειών.

Για την τελική επιλογή των κτηρίων, εκτιμήθηκε η δυνατότητά τους με βάση της θέση τους, το είδος της κατασκευής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την ύπαρξη των βέλτιστων συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας των αντιστοίχων Φ/Β συστημάτων.

Προϋπολογισμός: 24.800,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ