Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιµής σε Ευρώ (€) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου www.nskoufas.gr. και στο δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/6/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης            www.promitheus.gov.gr ή          www.eprocurement.gov.gr,        του       Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.      µέχρι την 21/7/2022  καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 15.00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως        ηµεροµηνία       και        ώρα      ηλεκτρονικής     αποσφράγισης  των       προσφορών      ορίζεται η 26/7/2022 ηµέρα Τρίτη και ώρα : 10.00 π.µ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Νικολάου Σκουφά.

 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει την προμήθεια των ακόλουθων ειδών:

  1. 479 Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης 300 λίτρων με εργαλείο ανάδευσης κομπόστ
  2. 257 Καφέ κάδοι βιοαποβλήτων κουζίνας πλαστικοί 10 lt
  3. 127 Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 120 lt
  4. 63 Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 240 lt
  5. 21 Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 360 lt
  6. 672 Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο κουζίνας 10 lt

και τη μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου, διενέργεια δοκιμών, εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία του εξοπλισμού (όπου απαιτείται) και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του εξοπλισμού, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Η συνολική προθεσµία παράδοσης του εξοπλισμού, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύµβασης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ίσος µε εκατόν δέκα χιλιάδες, οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ (110.883,92 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1863/16-07-2021 (ΑΔΑ: 68ΗΩ7Λ9-ΖΩΦ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5074841. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ21810011).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον  Κ.Α.: 62-7341.001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στον οποίο έχει εγγραφτεί σχετική πίστωση.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) και 18937100-7 (Σακούλες συσκευασίας).

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, θα απευθύνεται στον ∆ήµο Νικολάου Σκουφά και αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα, σύμφωνα στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ Α Κάδος οικιακής κομποστοποίησης 300 λίτρων με εργαλείο ανάδευσης κομπόστ,
Kαφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 10lt
70.470,00 1.409,40
ΟΜΑΔΑ Β Καφέ εξωτερικοί κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί  120, 240, 360 lt 12.125,00 242,50
ΟΜΑΔΑ Γ Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο 10 lt 6.827,52 136,55

 

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Περίληψη Διακήρυξης Κάδοι_20 06

Δήμος Ν Σκουφά_Κάδοι_Διακήρυξη Προμηθειών_20 06

ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ ΚΑΔΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-Υπόδειγμα Οικονομικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς.docx

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων -Προμήθεια Εξοπλισμού Κάδων Βιοαποβλήτων

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων -Προμήθεια Κάδοι Απορριμμάτων 2

Δήμος Ν Σκουφά_Κάδοι_Διακήρυξη Προμηθειών_20 06

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ