Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σε Ευρώ (€), με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.nskoufas.gr. και στο δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/06/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης            www.promitheus.gov.gr   ή          www.eprocurement.gov.gr,          του       Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.      µέχρι την 21/07/2022 καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 15.00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως        ηµεροµηνία        και        ώρα      ηλεκτρονικής      αποσφράγισης   των       προσφορών       ορίζεται η 26/07/2022  ηµέρα Τρίτη και ώρα : 10.00 π.µ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Νικολάου Σκουφά.

 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει την προμήθεια:

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 6 κ.μ.

και τη μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου, διενέργεια δοκιμών, εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία του εξοπλισμού (όπου απαιτείται) και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του εξοπλισμού, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Η συνολική προθεσµία παράδοσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύµβασης.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι ίσος µε εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες, εξακόσια ευρώ (173.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1863/16-07-2021 (ΑΔΑ: 68ΗΩ7Λ9-ΖΩΦ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5074841. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ21810011).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον  Κ.Α.: 62-7341.001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στον οποίο έχει εγγραφτεί σχετική πίστωση.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34144512 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων).

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, θα απευθύνεται στον Δήμο Νικολάου Σκουφά και αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  σύμφωνα στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ Α Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 6 κ.μ. 140.000,00 2.800,00

 

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

Περίληψη Διακήρυξης_Απορριμματοφόρο_ 20 6

Δήμος Ν Σκουφά_Οχήματα_Διακήρυξη Προμηθειών_20 06

ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ Απορριμματοφόρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς.docx

Δήμος Ν Σκουφά_Οχήματα_Διακήρυξη Προμηθειών_20 06

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

  ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ