Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2021 (Αρ.Πρωτ. 8626/16-11-2021)

Πίνακες Αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας με

ειδικότητα ΠΕ Αρχιτέκτονα ή Αγρονόμου Τοπογράφου ή Χωροτάκτη Πολεοδόμου σύμφωνα με την ΣΟΧ1/2021 (Αρ. Πρωτ. 8626/16-11-2021)

ATT00016

ATT00013

ATT00010

ATT00007