Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει το ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ .
Το μίσθιο να βρίσκεται στην περιοχή του του Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά .να είναι εμβαδού 100-130 τ.μ θα προτιμηθεί το μεγαλύτερο στα τ.μ., να είναι ισόγειο και εύκολα προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Να διαθέτει αίθουσα, κουζίνα χώρους υγιεινής και θέρμανση , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διακήρυξη.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 177/120-5-2022 (94ΧΨΟΛΛ2-ΥΠΩ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης .

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Το σύνολο της διακήρυξης παρέχονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.nskoufas.gr), καθώς και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ έως 14:00 π.μ., από τα γραφεία του ΝΠΔΔ Κομπότι Άρτας
Αρμόδιος υπάλληλος: Σακκά Λαμπρινή, τηλέφωνο: 2681065200.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΒΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ